Senior dům Beránek Úpice

Kvalitní sociální služby seniorům

Senior dům Beránek s.r.o. je soukromý, moderní, na klienta zaměřený domov pro seniory, který se nachází v poklidném,
historickém centru města Úpice v Trutnovském okrese v Královéhradeckém kraji. Prostřednictvím kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje velmi kvalitní sociální služby lidem, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou nadále žít ve svém přirozeném,
domácím prostředí. Umožňuje jim tak prožít důstojný a aktivní podzim života.

Naše poslání

Naším posláním je vytvořit skutečně komfortní dům pro seniory, kde jim bude poskytnuta všestranná (sociální, zdravotní a ošetřovatelská) péče s osobním přístupem zaměřeným na konkrétní potřeby, zájmy a přání seniora. Dále je naším posláním vytvořit klientům domov, ve kterém budou moci prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život. Proto jsou pro nás předními prioritami péče posilování soběstačnosti klienta, rozvoj jeho sociálních kontaktů a podpora přirozené vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.

Naše cíle

Hlavním cílem Senior domu Beránek je zapojit seniory do běžného života v jejich novém prostředí, posílit jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich individualitu a zdravotní stav. Dále také zabránit stigmatizaci klientů, navázat dialog s okolím a podávat veřejnosti pravdivé informace o problematice nemohoucnosti a chorob ve stáří.

Mezi další cíle patří:
1) Zůstat rodinným domovem.
2) Udržet si spokojené klienty a spolupracující rodinné příslušníky.
3) Udržovat vztahy s makrookolím (jinými poskytovateli, úřady, specialisty, apod.).
4) Pracovat na zvyšování kvalifikace našich pracovníků.
5) Stále zvyšovat kvalitu služeb.

Naše přání

Naším přáním je vytvořit prostředí, kde názor seniorů je respektován, kde senioři jsou bráni jako rovnocenní partneři, kde jim je zajištěn důstojný a kvalitní život a kde je jim poskytnuta péče na vysoké úrovni.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři od 63 let věku z celé České republiky, zejména pak z Královéhradeckého kraje, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu, sníženou soběstačnost a sníženou schopnost pohybu potřebují pravidelnou pomoc při zvládání péče o vlastní osobu.

Zásady poskytované sociální služby

Na základě registrace jsou poskytovány sociální služby v zařízení sociální péče, a to v domově pro seniory (§ 49 zák. č. 108/2016 Sb.).
Zařízení poskytuje pobytové sociální služby v souladu s § 33 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění.

V zařízení také sociální pracovnice poskytuje, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37 odst. 2, základní sociální poradenství.

Klientům jsou zajišťovány sociální služby dle platné „Smlouvy o poskytnutí sociální služby v zařízení sociálních služeb Senior dům Beránek“.

Hlavní zásadou Senior domu Beránek je zachovávání a rozvíjení důstojného života klientů a jejich pocit bezpečí. Všichni zaměstnanci respektují přání a volbu klientů, rozvíjí a posilují jejich sociální začleňování. Zajišťují individuální přístup ke každému klientovi. Služba je poskytována v zájmu klienta takovým způsobem, aby bylo zajištěno dodržování základních práv a svobod člověka a etických kodexů. Pracovníci domova respektují svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka a spolupracují s rodinami a blízkými osobami.
Více o ubytování naleznete v horní liště pod záložkou Služby.
exterier
Nahlédněte do interiéru
interier
Prohlédněte si exteriér