GDPR – směrnice o ochraně osobních údajů (OÚ)

GDPR je nezbytnou součástí dnešního života a stejně tak i chodu našeho domova. Přestože je nařízení GDPR známo již od roku 2016, Česká republika dosud nepřijala žádnou navazující legislativu, a obecné nařízení GDPR tedy v ČR platí tak, jak jej Evropský parlament schválil. Pro personál našeho domova z toho vyplývá několik zásadních povinností (řadu z nich však upravoval již zmíněný zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

Definice

GDPR („General Data Protection Regulation„) je Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je platné a jeho účinnost nastala 25. května 2018. Plně nahrazuje původní zákon České republiky č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaj je prakticky každá (jakákoliv) informace o konkrétním člověku, na základě které je možné poznat a určit, o koho se konkrétně jedná. Osobním údaje je tedy především:
Toto je jen výčet nejběžnějších osobních údajů. V běžném životě se jistě setkáme s celou řadou dalších osobních údajů. To záleží také na každém jednotlivém člověku, jaké osobní údaje si chce chránit.

Proč je potřeba vaše osobní údaje chránit?

Osobní údaje jsou zvláštní kategorií informací o každém člověku, na základě kterých je možné takového člověka nejen poznat, ale také o něm zjistit řadu dalších skutečností. Např. jak velký má majetek, jaké má koníčky, zda je členem nějaké politické strany, jakého je náboženského vyznání, zda je zdravý či nemocný, jaké je jeho sexuální orientace apod. A to jsou informace, které jsou jednak velmi cenné pro velké firmy, které na základě nich nabízí své výrobky (tzv. cílená reklama, nebo direct marketing) a jednak jsou velmi snadno zneužitelné ve váš neprospěch, pokud někdo cizí takové informace bez vašeho souhlasu zveřejní.

Co se rozumí zpracováním osobních údajů?

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Abychom vám přiblížili, co se s vašimi osobními údaji ve skutečnosti děje uvádíme nejčastější příklady, kdy vaše osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme a využíváme. Jde zejména o tyto postupy:

  • Veškeré osobní údaje klientů a zaměstnanců shromažďujeme na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění. Kromě obou zákonů můžeme dále shromažďovat i některé další citlivé nebo biometrické osobní údaje na základě příslušných smluv s klienty a pracovních smluv se zaměstnanci. V odůvodněných případech můžeme zpracovávat přesně stanovené osobní údaje též na základě tzv. „Informovaného souhlasu“ klientů nebo zaměstnanců.
  • Osobní údaje zapisujeme do našeho interního počítačového programu s názvem CYGNUS 2, který je k takové práci s osobními daty přímo určený a tyto údaje  uchováváme také v písemné (papírové) podobě. Jedná se zejména o veškeré smlouvy, sociální a zdravotní dokumentaci a písemné souhlasy klientů.

Osobní údaje a kulturní život našich klientů

GDPR nám přineslo některé nečekané komplikace při zajišťování kulturního a společenského života našich klientů. V minulosti jsme z veškerých kulturních akcí, které jsme pro naše klienty pořádali, pořizovali fotografie a příp. je také natáčeli na video. Poté jsme tyto záznamy dávali na naše webové stránky a příp. také na náš Facebookový profil. Šlo nám zejména o to, abychom měli na tyto společně strávené chvíle památku a také to pro mnoho rodin byla příležitost, jak se dozvědět, jak jejich blízcí tráví v našem domově svůj čas. To v současnosti již není možné bez toho, aniž bychom měli od každého klienta podepsaný informovaný souhlas s pořizování a zveřejňováním takových fotografií nebo videozáznamů.

Kam se můžete obrátit s dotazy?

V otázkách osobních údajů se můžete obrátit na vedení naší společnosti, která je SPRÁVCEM vašich osobních údajů a kde vám budou podrobně zodpovězeny všechny vaše dotazy a vysvětleny případné nejasnosti.