Průběh přijetí do Senior domu Beránek

 • K přijetí do zařízení Senior domu Beránek (dále také „SDB“) je třeba splnit podmínku důchodového věku, tedy 63 let.
 • Dále je důležité do zařízení doručit vyplněnou žádost o přijetí (osobně, e-mailem nebo poštou). Je nutné, aby součástí Žádosti o přijetí do SDB byly následující dokumenty:
  1. Výpis ze zdravotnické dokumentace žadatele,
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro kontaktní osoby (podepsaný kontaktní osobou uvedenou v žádosti),
  3. Poučení o ochraně osobních údajů.
  Žádost musí být podepsána výhradně žadatelem, případně soudem určeným opatrovníkem.

 • Formuláře je možné vyzvednout osobně v zařízení Senior domu nebo si jej stáhnout na internetových stránkách www.sdbu.cz. Případně můžete kontaktovat sociálního pracovníka, který Vám podá potřebné informace a zašle formuláře k přijetí do Senior domu Beránek.
 • V každém případě je výhodné nejdříve kontaktovat sociálního pracovníka zařízení a domluvit si s ním informativní schůzku. Úvodní jednání je možné uskutečnit telefonicky, e-mailem nebo při osobní návštěvě zájemce nebo rodinného příslušníka (či jiné osoby, která zájemce zastupuje) v zařízení Senior domu Beránek.
  Kontakty a adresu domova naleznete v horní liště, v záložce Kontakt
 • K žádosti o přijetí se přikládá výše zmíněný výpis ze zdravotnické dokumentace. Ten zpravidla vystaví obvodní lékař žadatele, popřípadě lékař ze zařízení, ve kterém se aktuálně žadatel nachází (např. LDN atp.).
  Důvodem toho je skutečnost, že k možnosti přijetí musí své stanovisko vyslovit praktický lékař zařízení. Ten především posoudí, zda je zařízení Senior dům Beránek schopné zajistit všechny potřeby žadatele vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 • Před posouzením žádosti lékařem se vždy provádí sociální šetření. Forma a možnosti provedení sociálního šetření se předem domlouvá s kontaktní osobou uvedenou v žádosti, popřípadě se zařízením, kde se žadatel nachází. Cílem sociálního šetření je základní seznámení se s žadatelem, předání informací o našem zařízení a zjištění podstatných informací o žadateli. Zjišťují se především jeho schopnosti postarat se o svoji osobu v základních oblastech lidského života. Sociální šetření realizují sociální pracovníci zařízení.
 • Po sociálním šetření a schválení/neschválení žádosti lékařem kontaktní osoba obdrží písemné či telefonické vyjádření o výsledku přijetí či nepřijetí do Senior domu Beránek.
 • V případě kladného výsledku sjednává sociální pracovník další postup, který vede k nástupu žadatele do zařízení. Jedná se zejména o osobní schůzku, při které bude žadatel, případně i jeho rodina, blízcí seznámeni se smlouvami a dalšími listinnými podklady. V rámci schůzky jsou zjišťovány potřeby, přání a cíle žadatele. Získané informace jsou zaznamenány a poté jsou využity při sestavování individuálního plánu péče. Na osobní schůzku je nutné přinést výměr důchodu a případné „Usnesení o přiznání příspěvku na péči“. Na základě těchto informací a typu zvoleného pokoje jsou rodině předány platební údaje.
 • Celý proces přijetí může trvat 2-3 týdny, kdy tuto lhůtu limituje zejména dodání všech potřebných dokumentů.
 • V případě plné kapacity zařízení bude žádost zařazena do pořadníku. Při uvolnění kapacity bude sociální pracovník kontaktovat kontaktní osobu uvedenou v žádosti.
 • Smluvní dokumenty jsou zpravidla uzavírány při nástupu klienta do zařízení. Získané písemné informace o zájemci jsou v rámci GDPR pečlivě uschovány.