Podání žádosti

Pokud uvažujete o ubytování v Beránku Úpice, neváhejte a přijďte se k nám podívat. Rádi Vás zařízením provedeme a sdělíme informace o péči, kterou poskytujeme, a představíme náš ceník. Jsme zde pro Vás k dispozici ve všední dny mezi 8. a 15. hod, nejlépe po předchozí telefonní domluvě. Pokud si takto sjednáte schůzku dopředu, můžeme se Vám věnovat dostatečně dlouho a zároveň budete mít možnost zařízení si v klidu prohlédnout. Pro přijetí k nám do zařízení je potřeba podat žádost o umístění. Je třeba vyplnit Žádost o přijetí a Vyjádření lékaře. Oba naše formuláře Vám poskytneme při Vaší domluvené návštěvě Beránku, nebo jsou ke stažení zde pod textem. Je třeba plně vyplnit právě tyto formuláře, jiné vyplněné tiskopisy, nebo neúplně vyplněné žádosti nebudou uznány jako platné, budou vráceny a proces přijetí se tím prodlouží. Formulář Žádost o přijetí vyplňuje sám zájemce (nebo vyplněná žádost obsahuje alespoň jeho vlastnoruční podpis). Vyjádření lékaře vyplňuje obvodní lékař žadatele, nebo lékař v zařízení, kde žadatel aktuálně pobývá. Oba vyplněné formuláře je pak třeba doručit k nám do zařízení, a to buď osobně, poštou nebo elektronicky (scan).
Žádost a přijetí do Beránku Úpice a Vyjádření lékaře jsou nedílné součásti o přijetí do Beránku Úpice.

Rozhodnutí o přijetí

Přijetí do Beránku Úpice je podmíněno třemi kriterii. První podmínkou je, že žadatel patří do cílové skupiny, kterým je služba poskytována. Druhou podmínkou je kapacita zařízení, zda -li jsou k dispozici volná místa. Třetí, a řekněme nejdůležitější, podmínkou je schválení Vyjádření lékaře naším smluvním praktickým lékařem. Ten k nám pravidelně dochází a tedy ví a rozhoduje, o jakého žadatele se umíme a můžeme postarat. Předání Vyjádření lékaře našemu lékaři, po přijetí vyplněného formuláře, si zajišťujeme sami. Posouzení těchto všech podmínek trvá zpravidla několik dní. Výsledek je pak telefonicky oznámen kontaktní osobě uvedené v Žádosti o přijetí. Sociální pracovník dále kontaktuje zájemce, uvedenou kontaktní osobu, nebo zařízení, kde se žadatel aktuálně nachází, aby si dohodli termín a místo sociálního šetření. Závěrem je možnost uzavření smlouvy, nebo její odmítnutí. V případě že žadatel bude splňovat podmínky přijetí, ale v zařízení v dané době nebude volné místo, bude žadatel zařazen do evidence čekatelů o službu. V případě uvolnění místa bude o této skutečnosti žadatel neprodleně informován. V případě přetrvávání splnění podmínek k přijetí a zájmu mu bude nabídnuto uzavření smlouvy.
Zřizovatel si vyhrazuje právo odmítnout žadatele o umístění bez uvedení důvodu.

Uzavření smlouvy, nástup

Pokud jsou splněny výše zmíněné podmínky a žadatel bude souhlasit s podmínkami poskytování služeb, je třeba domluvit si schůzku se sociální pracovnicí. Na setkání bude dohodnuto datum a další podrobnosti přijetí, bude sepsána smlouva o poskytnutí služeb v Beránku Úpice a předány platební údaje. Na toto setkání je třeba přinést potvrzení o výši důchodu (kopie posledního důchodového výměru) a potvrzení o výši přiznaného příspěvku na péči (příp. doklad o podání žádosti o příspěvek na péči).
Samotné přijetí se pak odehrává nejdříve několik dní po tomto setkání.

Při přijetí je třeba si připravit:

  • osobní doklady
  • užívané léky (alespoň na týden dopředu)
  • kopii propouštěcí zprávy (pokud žadatel před přijetím pobýval jinde než doma)
  • stručný životopis žadatele – prosíme ručně nebo na stroji sepsat důležité okamžiky života, koníčky, rodinné vazby apod.
  • příp. předloží rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení svéprávnosti k právním úkonům
  • ošacení a věci osobní potřeby – Orientační seznam věcí je žadatelům poskytnut při podepisování smluv. Šaty a osobní věci jsou po příchodu označeny přiděleným číslem tak, aby se při manipulaci s prádlem nepomíchaly
  • je možné přinést si do zařízení drobné předměty jako obrázky, fotografie apod. Věci většího formátu je možné přinést po předchozí domluvě


V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na sociální pracovnici nebo ředitelku, tel.: 499 629 481.